Gía bán lẻ tối thiểu

Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm, nhà Chip quyết định lập một mức giá bán lẻ tối thiểu mới cho tất cả các sản phẩm. Giá bán lẻ tối thiểu mới giúp chuẩn hoá và đồng bộ trải nghiệm mua sắm và bảo đảm được mức lợi nhuận thoả đáng.

Giá bán lẻ tối thiểu là gì?

“Giá bán lẻ tối thiểu” là giá bán thấp nhất mà bạn có thể đặt cho sản phẩm của mình trên TeeChip (không áp dụng cho custom domain). Đặt giá bán lẻ tối thiểu không ảnh hưởng gì đến base cost và chỉ tăng từ $2-6 so với giá bán tối thiểu hiện tại.

Bạn có thể tìm thấy giá bán tối thiểu mới ở bảng chi tiết các sản phẩm chínhbảng chi tiết các sản phẩm in full.