Custom tags & navigation

Tạo tag riêng cho các chiến dịch

Trước đây, seller chỉ có thể chọn tags từ 1 danh sách có sẵn mà platform cung cấp- hiện giờ thì bạn có thể tự tạo tag! Custom tag giúp người mua hàng tìm kiếm sản phẩm chính xác hơn, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Cách để tạo và sử dụng custom tag

1. Domains > Details > “Create new tag”
2. Gõ vào tên custom tag cần tạo
3. Bấm “Enter” để tạo
4. (Click biểu tượng “bút chì” để edit tag đã tạo)

Custom tag creation

Quan trọng: Bạn có thể edit nhưng không thể xoá tag.

Tạo thanh custom nav bar (thanh công cụ) riêng

Bạn có thể tạo từ 2-6 tags để thay thế những category có sẵn từ platform và các tag này cũng sẽ hiển thị trên thanh top navigation.

Cách tạo custom tag

1. Domains > Details
2. Chọn “ Custom Navigation”
3. Gõ vào các tag (đã chọn sẵn) mà bạn mong muốn hiển thị lên thanh công cụ, theo thứ tự từ trái qua phải
4. Chọn vào tag mong muốn
5. Kéo xuống và click “Save changes”

Custom top navigation

Tạo custom tag riêng và thanh custom navigation ngay hôm nay

Thử ngay tool customization