Bulk edit

Chỉnh sửa nhiều chiến dịch cùng lúc dễ như cơm bữa

Giờ đây bạn đã có thể chỉnh sửa hàng loạt chiến dịch (bulk edit) ngay trên trang Campaign tại seller dashboard! Bulk edit có 3 chức năng:

 1. Thêm tag (bulk add tag) cho nhiều campaign cùng lúc
 2. Bỏ tag (bulk remove tag) khỏi nhiều campaign cùng lúc
 3. Inactivate (gỡ) nhiều chiến dịch cùng lúc

Học cách sử dụng bulk edit

Add (thêm) tag vào các campaign

 1. Đến trang Campaign tại seller dashboard
 2. Tìm các campaign bạn muốn chỉnh sửa và tick vào hộp vuông kế bên
 3. Click “Edit Tags”
 4. Chắc chắn rằng phần “Add” đã được chọn (nằm dưới “Edit Tags”)
 5. Điền các tag muốn add vào và chọn
 6. Click “Save changes” để lưu lại
Add (thêm) tag vào các campaign

Remove (bỏ) tag ở các campaign

 1. Đến trang Campaign tại seller dashboard
 2. Tìm các campaign bạn muốn chỉnh sửa và tick vào hộp vuông kế bên
 3. Click “Edit Tags”
 4. Chắc chắn rằng phần “Remove” đã được chọn (nằm dưới “Edit Tags”)
 5. Click dấu “x” bên cạnh tag muốn bỏ đi
 6. Click “Delete” để bỏ tag ra khỏi campaign
Remove (bỏ) tag ở các campaign

Chuyển campaign từ trạng thái active sang inactive

 1. Đến trang Campaigns tại seller dashboard
 2. Tìm các campaign bạn muốn chỉnh sửa và tick vào hộp vuông kế bên
 3. Click vào hộp “Inactivate”
 4. Click “Yes” để inactivate campaign
Chuyển campaign từ trạng thái active sang inactive

Lưu ý quan trọng:

 1. Mỗi campaign không được có nhiều hơn 6 tag.
 2. Các campaign phải thuộc cùng một domain thì mới bulk edit được.
 3. Bạn chỉ có thể bulk edit các campaign trên cùng một trang ở dashboard.
 4. Vì thế trước khi bulk edit, hãy tận dụng chức năng search và filter để cho tất cả các campaign muốn edit chung vào cùng một trang.
 5. Công cụ này chỉ được sử dụng để inactive nhiều campaign cùng lúc, nhưng không thể sử dụng để activate nhiều campaign cùng một lúc được.

Trải nghiệm bulk edit ngay

ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN CỦA TÔI