Chức năng duplicate hàng loạt (Bulk duplicate)

Tool này cho phép bạn tạo đồng loạt số lượng lớn các chiến dịch có sẵn một cách dễ dàng.

Tool bulk duplicate ở đâu?

Sử dụng Bulk Duplicate tool thông qua trang “Chiến dịch”. Rê chuột sang phía bên phải chiến dịch mà bạn muốn duplicate và chọn biểu tượng Bulk Duplicate.

Kéo-thả các file artwork của bạn để tạo 100 chiến dịch cùng lúc.

  • Mỗi chiến dịch bạn tạo sẽ có cùng mô tả (description), storefront, lựa chọn sản phẩm, tags, upsells và mức giá, vân vân.
  • File artwork phải có độ phân giải từ 1000px x 1000px và cần phải trùng tỷ lệ kích thước với chiến dịch mẹ.
  • Tên của chiến dịch bulk duplicate mới sẽ mặc định là tên của file được tải lên.
  • Thông tin chiến dịch có thể được cập nhật sau nhưng thay đổi sẽ được thể hiện trên từng chiến dịch được duplicate.

Đặt tên độc cho chiến dịch thông qua tên file

Tiêu đề của campaign sẽ thành tên của file artwork nếu bạn chọn “Auto-generate campaign titles and urls based on file names”. Nếu bạn bỏ chọn mục trên, tiêu đề chiến dịch sẽ được giữ như tên ban đầu.

Thêm tiền tố tuỳ biến vào URLs của chiến dịch

Để chỉ định tiền tố URL giống nhau cho các chiến dịch đã duplicate của bạn, hãy chọn “Include a prefix for the generated url paths” và nhập tiền tố mong muốn của bạn vào mẫu bên dưới.

Một số lưu ý khi bị báo lỗi:

  • Các sản phẩm trong cùng chiến dịch phải có artwork giống nhau.
  • Bạn chỉ có thể duplicate cho các chiến dịch 1 mặt.
  • Tỉ lệ kích thước (aspect ratio) của thiết kế mới phải giống với chiến dịch mà bạn đang duplicate.