Chức năng duplicate hàng loạt (Bulk duplicate)

Tool này cho phép bạn tạo đồng loạt số lượng lớn các chiến dịch có sẵn một cách dễ dàng.

Tool bulk duplicate ở đâu?

Sử dụng Bulk Duplicate tool thông qua trang “Chiến dịch”. Rê chuột sang phía bên phải chiến dịch mà bạn muốn duplicate và chọn biểu tượng Bulk Duplicate.

Kéo thả các file thiết kế của bạn để ngay lập tức tạo 50 chiến dịch độc đáo

  • Tất cả những chiến dịch được tạo đều có chung phần mô tả, các lựa chọn sản phẩm, tag, các chiến dịch upsell, giá bán, v.v…
  • Tên của những chiến dịch mới được bulk duplicate sẽ mặc định là tên file thiết kế bạn upload.
  • Thông tin chiến dịch có thể được thay đổi, nhưng những thay đổi này sẽ áp dụng trên toàn bộ chiến dịch được duplicate.
  • Preview thành phẩm của bạn trên những mockups khác nhau và điều chỉnh trong mục Editor.

Đặt tên độc cho chiến dịch thông qua tên file

Tiêu đề của campaign sẽ thành tên của file artwork nếu bạn chọn “Auto-generate campaign titles and urls based on file names”. Nếu bạn bỏ chọn mục trên, tiêu đề chiến dịch sẽ được giữ như tên ban đầu.

Thêm tiền tố tuỳ biến vào URLs của chiến dịch

Để chỉ định tiền tố URL giống nhau cho các chiến dịch đã duplicate của bạn, hãy chọn “Include a prefix for the generated url paths” và nhập tiền tố mong muốn của bạn vào mẫu bên dưới.