Giới thiệu tool Duplicate Hàng Loạt (Bulk Duplicate)

Tool mới này sẽ cho phép bạn tạo đồng loạt một số lượng lớn các chiến dịch một cách dễ dàng, theo một template đã có sẵn.

Kể từ thời điểm này, bạn chỉ cần kéo-thả các file artwork là hệ thống có thể sẽ tạo ra 50 chiến dịch cùng một lúc rất dễ dàng.

  • Các chiến dịch sẽ có cùng tựa đề (title), mô tả (description), lựa chọn sản phẩm (product), và giá bán (pricing).
  • Tên đường dẫn các chiến dịch mới sẽ được default theo tên tệp thiết kế mà bạn tải lên.
  • Bạn có thể thay đổi tựa đề và URL cho các  chiến dịch mới.Bạn cũng có thể tạo tiền tố URL chiến dịch theo ý mình.
  • Bạn cũng có thể tạo đồng loạt upsell, storefronts, và keyword (categories) cho các chiến dịch mới này trong lúc tạo bulk duplicate.

Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng chức năng bulk upload:

  • Tỷ lệ kích thước của các artwork ( aspect ratio) của các chiến dịch bạn muốn sử dụng để bulk-duplicate cần phải trùng tỷ lệ kích thước với nhau.
  • Tất cả các sản phẩm trong chiến dịch mẹ (chiến dịch gốc) chỉ được sử dụng 1 artwork giống nhau về hình dáng và kích cỡ.
  • Bạn chỉ có thể duplicate hàng loạt cho các chiến dịch 1 mặt.